Bez korupcji

Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych

Projekt „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych” został zrealizowany przez Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, we współpracy z Niezależnym Towarzystwem dla Edukacji i Praw Człowieka,            a finansowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W ramach programu zorganizowano dwie wizyty studyjne ( 19-30.10 oraz 15-26.11.2004 ) , w których wzięło udział 17 uczestników reprezentujących władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz media z Mołdowy. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z polskimi doświadczeniami                                     w przeciwdziałaniu korupcji, zarówno tymi o charakterze instytucjonalnym          i prawnym, jak również realizowanymi poprzez publiczną kontrolę mediów oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Realizację zabezpieczeń antykorupcyjnych w praktyce przedstawiono na przykładzie Gminy Lesznowola. Przedmiotem zainteresowania była przejrzystość funkcjonowania urzędów, system konkursów i zamówień publicznych, rola obywateli, organizacji pozarządowych i mediów oraz kwestia, w jakim stopniu polskie doświadczenia i rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie również na gruncie mołdawskim. Innym istotnym aspektem tych spotkań była możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami polskich instytucji i organizacji. Uczestnicy seminariów wyrazili chęć kontynuowania tych kontaktów                   w przyszłości. Strona polska miała możliwość zapoznania się z krajem objętym projektem na seminarium poświęconym sytuacji w Mołdowie (a zorganizowanym podczas pierwszej wizyty studyjnej – 28.10.2004). Dodatkowo odbył się pobyt studyjny ( 30.11 – 2.12.2004) dla grupy                          4 mołdawskich studentów – uczestników projektu ” Liderzy Przedsiębiorczości w Mołdowie”, realizowanego przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza.

Podsumowaniem projektu była konferencja „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych” w Kiszyniowie (10.12.2004), połączona z warsztatami dla osób zainteresowanych.