Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W okresie pomiędzy 1.09.2004 – 31.12.2004 Fundacja zorganizowała pięć wizyt studyjnych, w których udział wzięło w sumie 48 studentów z Ukrainy, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Program pobytów podzielony został na dni poświęcone poszczególnym zagadnieniom: wprowadzenie – polska droga do demokracji i gospodarki rynkowej, p olityka, ekonomia, nauka i szkolnictwo wyższe, kultura, m łodzież, media, org anizacje pozarządowe, współpraca międzynarodowa i obejmował również zwiedzanie Warszawy i zapoznanie się z historią miasta. W ramach pobytu studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych, uczelni, mediów, środowisk politycznych i kulturalnych. Udało się zorganizować liczne wykłady (np. wykład „Polskie przemiany po 1989 roku”, wygłaszany przez naukowców z Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykład o współczesnych problemach gospodarczych Polski w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wykład p.t. „Polski system polityczny – teoria i praktyka” posła Krzysztofa Oksiuty, wykład w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową- Renata Obrębska, czy wykład Prezesa Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunta Berdychowskiego), a także debatę z udziałem polskich studentów: ” Pół roku po rozszerzeniu Unii Europejskiej – zmiany w stosunkach bilateralnych z krajami Europy Wschodniej” zrealizowaną dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Stosunków ze Wschodem Szkoły Głównej Handlowej. Nasi goście zapraszani byli również na spotkania mniej formalne ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz przez cały okres pobytu znajdowali się pod stałą opieką koordynatorki projektu, pani Katarzyny Żochowskiej oraz tłumaczy.

„Study Tours to Poland” są wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Przemiany w Regionie – RITA .