Naukowa

Archiwum Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej

Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka działa od października 1981 roku, kiedy to działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechosłowacji i „Solidarności” w Polsce – podpisali konspiracyjną umowę o wzajemnej współpracy. W 1992 r odbył się I Walny Zjazd „SPCzS”, na którym zawiązano oddziały Stowarzyszenia Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej. Równolegle powstała Fundacja Solidarności Polsko – Czesko -Słowackiej, w celu wspierania kulturalnej i społecznej działalności SPCzS.

Od 1981 r działacze SPCzS zbierali wszelkie materiały dotyczące wzajemnej współpracy. Mają one już obecnie znaczną wartość historyczną.

Do końca lat dziewięćdziesiątych Archiwum Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej działa przy biurze Fundacji we Wrocławiu. Jego celem było gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów piśmienniczych dotyczących działalności Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej oraz życia politycznego i społecznego Czech i Słowacji.

13 kwietnia 1997 r. podczas międzynarodowej imprezy „Trzy Czeskie Dni we Wrocławiu” Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka przekazała oficjalnie swoje archiwa do Biblioteki Narodowej Ossolineum we Wrocławiu. Zbiory zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w pomieszczeniach Ossolineum. Pierwszym gościem, który zwiedzał wystawę był m.in. pan Karel Štindl, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.

Seminarium filozoficzne „Intencjonalność – Wartość – Sztuka. Huserl – Ingarden – Patočka”

Seminarium obyło się w dniach 11-13.05.1992 roku w Polskim Ośrodku Kultury i Informacji w Pradze. W konferencji udział wzięło ok. 70 osób z Polski, Niemiec, Czechosłowacji oraz Japonii. Konferencję zorganizowano wspólnie z Ośrodkiem Kultury Polskiej w Pradze, Goethe Institut w Pradze, Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Česka Jednota Filozoficka, Oddziałem Krakowskim Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej.

Konferencja młodych historyków polskich, czeskich i słowackich.

29-30.06.1992 r odbyła się w Pradze konferencja młodych historyków z Polski, Czech i Słowacji, zorganizowana przez Polski Ośrodek Kultury i Informacji, Fundację Solidarności Polsko -Czechosłowackiej i czasopismo „Stredni Evropa”. W konferencji udział wzięło 20 studentów i doktorantów uniwersytetów z Pragi, Bratysławy, Katowic, Szczecina i Wrocławia.

Młodzi ekolodzy

Od września 1992 zawiązała się współpraca miedzy młodzieżą Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stroniu Śląskim, a rówieśnikami ZSZ w Sumperku w Czechach. Kierunki tej współpracy do wymiana doświadczeń nauczanych zawodów, poznawanie warunków życia w internacie i kształcenia w szkole oraz dziedzina ekologii. Oprócz Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej inicjatywę ekologiczną wspierała finansowo Fundacja Marshalla.

Badania etnograficzne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na Zaolziu

W 1992 studenci etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą badania terenowe na obszarze Zaolzia (CSFR). Tematem badań jest inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych. Przy pomocy finansowej Fundacji SPCzS zorganizowano badania etnograficzne środkowej i południowej części Zaolzia, będące uwieńczeniem całościowej rejestracji zabytkowych obiektów po obu stronach rzeki Olzy.

Polsko – Ukraińska Konferencja Samorządowa.

Polsko – Ukraińska Konferencja Samorządowa odbyła się w 1992 r w Kazimierzu Dolnym Konferencję organizowali: Forum Europy Środkowo – Wschodniej (Warszawa), Fundacja „Odrodzenie” (Kijów), Fundacja Solidarności Polsko – Czechosłowackiej (Warszawa) i Lubelska Fundacja Rozwoju.

Celem konferencji było spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się tematyką samorządową.

Sympozjum „Muzyka Ludowa Europy Środkowej i Wschodniej”

Fundacja SPCzS wspierała finansowo inicjatywę Fundacji „Muzyka Kresów” z Lublina zorganizowania sympozjum w 1992 r. W sesji uczestniczyli etnomuzykolodzy i folkloryści z Warszawy, Lublina, Zielonej Góry, Wilna, St. Petersburga, Mińska, Kijowa i Lwowa.

Stypendia dla historyków ukraińskich

W ramach współpracy z Południowo – Wschodnim Instytutem Naukowym Fundacja współfinansowała międzynarodowy program badawczy „Dzieje Galicji – stosunki narodowościowe, wyznaniowe, społeczne i kulturalne”. W Fundacja ufundowała 6 stypendiów dla historyków ukraińskich z Instytutu Nauk Społecznych Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie przyjeżdżających do Polski w związku z realizacją programu badawczego.

VI Międzynarodowa Sesja Etnomuzykologiczna

W 1994 roku odbyła się w Lublinie VI Międzynarodowa Sesja Etnomuzykologiczna „Instrumenty muzyczne w kulturze tradycyjnej Europy Środkowej i Wschodniej. Najstarsze formy muzyki instrumentalnej”, współfinansowana przez Fundację Solidarności Polsko -Czesko – Słowackiej. W konferencji udział wzięli emomuzykolodzy i etnolodzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy.

III Międzynarodową Sesja Naukowa

Fundacja „Muzyka Kresów” sponsorowana przez Fundację Solidarności Polsko -Czesko -Słowackiej zorganizowała w Lublinie w 1994 r III międzynarodową sesję naukową na temat: „Duchowość Narodów Europy Środkowo – Wschodniej. Eros i Thanatos cz.II”

W czterodniowej sesji naukowej wygłosili referaty zaproszeni goście z Polski – Warszawa, z Litwy – Wilno i Kowno, z Rosji – Moskwa i St. Petersburg, z Białorusi – Mińsk, z Ukrainy -Kijów, Lwów i Drohobycz, z Czech – Praga, z Karelii – Pietrozawodsk. Wygłoszono 27 referatów poświęconych przede wszystkim tematowi miłości i śmierci w sztuce.

Praca naukowa. Wspomnienia

Fundacja wsparła wydanie, przez Południowo – Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, książki Jana Vita pod tytułem „Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu w czasie rosyjskiego oblężenia. 1914- 1915”.
Pamiętnik ten jest cennym źródłem dotyczącym stosunków narodowościowych w czasie I Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Autor oprócz żołnierzy narodowości austriackiej, węgierskiej i czeskiej stykał się z ludnością polską, ukraińską i rosyjską. Z dużą wnikliwością obserwował współżycie różnych narodów Europy Wschodniej oraz przenikanie się kultur na pograniczu polsko – ukraińsko – słowackim.

Wystawa „Karta 77”

We wtorek 20 listopada 2007 r. o godz. 18.00 w siedzibie Czeskiego Centrum w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy czarno – białych fotografii „Karta 77”. Wystawę otworzył były opozycjonista Petr Pospíchal. Autorzy fotografii: A. Balco, E. Sobka, K. Tůma, M. Marencina, V. Fischer i A. Dvořákova. Wystawa została przygotowana z okazji 30 rocznicy powstania Karty 77 i trwała do 5.12.2007 r.