KONKURS NA ESEJ „FUNDAMENTY WSPÓŁPRACY WYSZEHRADZKIEJ I JEJ PERSPEKTYWY”

Uwaga!

W związku z licznymi prośbami, Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej zdecydowała się przedłużyć termin nadsyłania prac do 2.11.2020.

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – w ramach realizacji projektu „Spotkania w Sieci i nie tylko” – organizuje konkurs na esej na temat : „Fundamenty Współpracy Wyszehradzkiej i Jej Perspektywy”. W Konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 18 lat.

Wymogiem konkursu jest nadesłanie eseju o objętości od 3 do 5 stron tekstu wraz z wypełnionym załącznikiem do Regulaminu. Praca konkursowa musi być oryginalną pracą uczestnika konkursu. Prace należy nadsyłać do 23.10.2020r.

Najlepsza praca zostanie nagrodzona weekendowym pobytem dla 2 osób w Pradze.
Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym w załączniku oraz na stronie Fundacji : spczs.eu/wordpress

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach konkursu „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko – Czeskie 2020.

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

NA ESEJ

„FUNDAMENTY WSPÓŁPRACY WYSZEHRADZKIEJ I JEJ PERSPEKTYWY”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z siedzibą w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 18 .

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Spotkania w Sieci i nie tylko”, współfinansowanego ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Regulamin określa warunki , na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa.

4. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o działaniach i historii powstania Grupy Wyszehradzkiej.

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

II. Założenia organizacyjne

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych Polaków i Czechów, w wieku powyżej 18 lat.

2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wyłącznie w formie elektronicznej eseju (nigdzie wcześniej nie przedstawionego i nie opublikowanego) oraz wymaganych oświadczeń wraz z pisemnym zgłoszeniem w formie zeskanowanej (formularz zgłoszenia i wzory oświadczeń – załącznik nr 1 do Regulaminu). Esej, zwany dalej „pracą konkursową” należy przesłać do dnia 23 października 2020 r., do godz. 23.59 na adres:

– dla uczestników piszących pracę konkursową po polsku – konkurs.spczs.pl@seznam.cz

– dla uczestników piszących pracę konkursową po czesku – konkurs.spczs@seznam.cz

3. Prace konkursowe podlegać będą ocenie powołanej przez Fundację Komisje Konkursowe (osobna dla prac pisanych w języku polskim, osobna dla prac w języku czeskim).

III. Oświadczenia uczestnika

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającego dane uczestnika Konkursu, oświadczenie, że praca jest jego autorstwa, nie narusza żadnych praw osób trzecich, nie była wcześniej publikowana. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Fundację pracy konkursowej lub jej fragmentów.

2. Prace przesłane bez formularza zgłoszeniowego lub nieprawidłowo wypełnionego nie będą brać udziału w Konkursie.

3. uczestnik zobowiązuje się, że nie przekaże osobom trzecim żadnych praw związanych z pracą zgłoszoną do Konkursu.

4. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm).

5. Uczestnik, oświadczając, że praca jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich, ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną w przypadku roszczeń osób trzecich.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych esejów do publikacji i ich bezpłatnego prezentowania w celach promocyjnych i informacyjnych.

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

IV. Wymogi dotyczące eseju

 1. Zgłoszone eseje muszą spełniać następujące kryteria:

a/ muszą być zgodne z tematem konkursu – „Fundamenty współpracy wyszehradzkiej i jej perspektywy”,

b/ zgłaszający musi być autorem pracy,

c/ nie mogą być wcześniej publikowane,

d/objętość prac nie powinna być mniejsza niż 3 strony i nie przekraczać 5 stron standardowego tekstu (Times New Roman, rozmiar czcionki 12),

e/ w razie korzystania z materiałów innych autorów muszą zawierać stosowne odwołania.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

 2. Prace muszą być nadesłane elektronicznie na adres :

– dla uczestników piszących pracę konkursową po polsku – konkurs.spczs.pl@seznam.cz

– dla uczestników piszących pracę konkursową po czesku –

konkurs.spczs@seznam.cz

 1. Wraz z pracą należy przesłać w formie oddzielnego pliku wymagane zgłoszenie i oświadczenia (patrz zał. Nr 1 do Regulaminu). Zgłoszenie i oświadczenia muszą być odręcznie podpisane i zeskanowane.

 2. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie, to do dnia 23 października 2020r.

V. Ocena prac i nagrody

 1. Prace podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w trzy osobowym składzie.

 2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 3. Komisja wyłania jednego laureata spośród autorów esejów pisanych po polsku i jednego spośród autorów esejów pisanych po czesku.

 4. Komisja może wnioskować do Fundacji o przyznanie dodatkowych nagród.

 5. Komisja wskaże Fundacji prace kwalifikujące się do publikacji.

 6. Nagrodami w konkursie są:

– weekendowy pobyt dla dwóch osób w Pradze – dla uczestnika polskiego

– weekendowy pobyt dla dwóch osób we Wrocławiu – dla uczestnika czeskiego.

VI. Harmonogram konkursu

 1. Przesłanie pracy konkursowej – do 23 października 2020 r.

 2. Ocena pracy przez Komisję Konkursową – do 07 listopada 2020 r.

 3. Oficjalne ogłoszenie wyników – 08 listopada 2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na stornie Fundacji spczs.eu/wordpress oraz na stronie Facebook POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v Polsku, Grupa Praga i Czechy dla każdego, Zprávy z polska

VII Postanowienia końcowe.

 1. Komunikaty, Regulamin i informacje na temat konkursu publikowane będą na stroni Fundacji oraz na stronie Facebook POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v Polsku, Grupa Praga i Czechy dla każdego, Zprávy z polska

 2. Wszelkie kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu oraz przebiegu Konkursu rozstrzyga Fundacja

 3. Decyzja Fundacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.