SOUTĚŽ O ESEJ „ZÁKLADY VISEGRÁDSKÉ SPOLUPRÁCE A JEJÍ PERSPEKTIVY”

Varování!


Vzhledem k mnoha žádostem se polsko-česko-slovenská nadace solidarity rozhodla prodloužit lhůtu pro zaslání prací do 2.11.2020.

Nadace Polsko-československé Solidarity – v rámci projektu „Setkání nejen v síti“ – organizuje soutěž o esej na téma: „Základy visegrádské spolupráce a její perspektivy“. Soutěže se může účastnit kdokoli ve věku od 18 let.

Soutěž vyžaduje napsaní eseje o délce 3 až 5 stran textu a vyplněnou přílohu Pravidel. Soutěžní příspěvek musí být originálním příspěvkem účastníka. Práce by měly být zaslány na e-mail konkurs.spczs@seznam.cz do 23.10.2020. Příloha ke stažení

Nejlepší práce bude oceněna víkendovým pobytem pro 2 osoby ve Wrocławi.

Všechny podrobnosti týkající se soutěže se nacházejí v Pravidlech soutěže, které jsou k dispozici na webových stránkách Nadace spczs.eu/wordpress

Veřejný projekt je realizován v rámci grantu „Polsko-české fórum pro sblížení společností, prohloubenou spolupráci a dobré sousedství 2020“.

Veřejný úkol je financován MInisterstvem zahraničních věcí PR v grantu Polsko-české fórum 2020

Soutěžní řád na esej „Základy visegradské spolupráce a její perspektivy”

 

Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je jest Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej se sídlem w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 18 , Polská republika. (dále jen Nadace)

 2. Soutěž je pořádána v rámci realizace projektu „ Spotkania w Sieci i nie tylko“ (Setkání na Síti a nejen tam) spolufinancované Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky.

 3. Řád soutěže určuje obecné podmínky a podmínky účasti v soutěži.

 4. Cílem Soutěže je popularizace vědomostí o historii a činnosti Visegrádské skupiny.

 5. Účast v Soutěži je dobrovolná.

 

 1. Organizační předpoklady

 

 1. Soutěž je určena pro všechny Poláky a Čechy starších 18 let.

 2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání – výlučně elektronicky – esej (který nebyl předtím nikde a nikdy publikován) spolu s vyžadovanými naskenovanými prohlášeními a (přihlašovací formulář a vzory prohlášení – příloha č. 1 řádu). Esej, dále nazvaný „soutěžní prací“ je třeba poslat ke dni 23. 10. 2020 do 23:59 hodin na adresu:

 • pro soutěžící píšící v polštině – konkurs.spczs.pl@seznam.cz

 • pro soutěžící píšící v češtině – konkurs.spczs@seznam.cz

 1. Soutěžní práce budou hodnoceny Komisí vybranou Nadací (zvláštní pro práce v polštině a češtině).

 

 1. Prohlášení účastníka soutěže

 1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlašovacího formuláře podle vzoru – dodatku č. 1 řádu soutěže, prohlášení o autorství práce, která neporušuje práva třetích osob a prohlášení o tom, že práce nebyla dříve publikována. Přihláška musí obsahovat souhlas s bezplatným publikováním celé práce nebo jejich úryvků Nadací.

 2. Práce zaslané bez přihlašovacího formuláře nebo nesprávně vyplněného formuláře, se nezúčastní Soutěže.

 3. Účastník soutěže se zavazuje, že nikomu neposkytne autorská práva k práci, přihlášené do Soutěže.

 4. Přihlášením do Soutěže, účastník dává souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby realizace Soutěže, za podmínek definovaných v polské ústavě ze dne 29. 8. 1997 o ochraně osobních údajů.

 5. Účastník soutěže prohlášením o jeho autorství neporušuje práva třetích osob, zvláště pak jakýchkoliv intelektuálních a autorských práv a v případě jejich porušení nese civilně-právní zodpovědnost.

 6. Nadace si vymiňuje právo volby zveřejnění jednotlivých esejů a bezúplatné prezentace pro propagační a informační potřeby.

 7. Účastník Soutěže prohlašuje, že se seznámil s obsahem soutěžního řádu.

 

 1. Požadavky na esej

 

 1. Přihlášené eseje musí splňovat následující kritéria:

  1. musí být v souladu s tématem soutěže – Základy visegradské spolupráce a její perspektivy

  2. účastník Soutěže musí být autorem práce

  3. práce nebyla dříve publikována

  4. rozsah práce by neměla být menší než 3 strany a ne větší než 5 stran standardizovaného textu (Times New Roman, 12 bodů)

  5. pokud práce budou obsahovat citace jiných autorů, tyto musí být uvedeny

 2. Každý účastník Soutěže může přihlásit pouze jednu soutěžní práci.

 3. Práce musí být zaslány elektronicky na adresu:

pro soutěžící píšící v polštině – konkurs.spczs.pl@seznam.cz

pro soutěžící píšící v češtině – konkurs.spczs@seznam.cz

 1. Spolu s prací musí být zaslány – v samostatné složce – přihláška a vyžadovaná prohlášení (viz. Příloha č. 1 Soutěžního řádu). Přihláška a prohlášení musí být ručně podepsány a naskenovány.

 2. Práce je možné zaslat nejpozději do 23. 10. 2020

 

 1. Hodnocení prací a ceny

 1. Práce budou hodnoceny Soutěžní komisí v počtu tří osob.

 2. Rozhodnutí Soutěžní komise se řídí většinou hlasů. Pokud dojde na rovnost hlasů, rozhodující slovo bude mít předseda Komise.

 3. Soutěžní komise vyhlásí jednoho vítěze mezi polskými autory a jednoho vítěze mezi českými autory.

 4. Soutěžní komise může požádat Nadaci o přiznání dodatečných cen.

 5. Soutěžní komise doporučí práce do publikace Nadace.

 6. Cenami v soutěži jsou:

 • víkendový pobyt pro dvě osoby v Praze – pro polského účastníka

 • víkendový pobyt pro dvě osoby ve Wroclavi – pro českého účastníka

 

 1. Harmonogram soutěže

 1. Zaslání soutěžní práce – do 23. 10. 2020

 2. Hodnocení prací Soutěžní komisí – do 7. 11. 2020

 3. Oficiální vyhlášení výsledků – 8. 11. 2020. Výsledky budou oznámeny na webových stánkách Nadace spczs.eu/wordpress a také na stránkách na Facebook: POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v Polsku, Grupa Praga i Czechy dla każdego, Zprávy z polska

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Oznámení, Soutěžní řád a další informace související se Soutěží budou publikovány na stánkách Nadace spczs. a také na stránkách na Facebook POLSKO – tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v Polsku, Grupa Praga i Czechy dla każdego, Zprávy z polska

 2. Veškeré sporné záležitosti související s interpretací výše uvedeného Soutěžního řádu a průběhu soutěže rozsuzuje Nadace.

 3. Rozhodnutí Nadace je definitivní a nepodléhá opravným prostředků.