SPOTKANIA W SIECI I NIE TYLKO – SETKÁNÍ NEJENOM V SÍTI

mapa Polski i czech male

Wiosną tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”. Głównym celem konkursu był rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa – wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji był przyszłoroczny jubileusz 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej. Sugerowano także aby w aktualnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu wykorzystano nowoczesne rozwiązania technologiczne Oczekiwane było kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych               i pasywnych form komunikacji multimedialnej. Ogłoszono pięć priorytetów, do których powinny nawiązywać zgłaszane do konkursu projekty.
Nasza Fundacja – Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – skorzystała z oferty konkursowej          i zgłosiła projekt „Spotkania w Sieci i nie tylko”, nawiązujący do dwóch priorytetów:
– Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz            w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
– Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Tak się szczęśliwie złożyło, że startując po raz drugi w konkursie Forum Polsko-Czeskiego , po raz drugi uzyskaliśmy dotację ministerialną. Zadania, które będziemy realizować w ramach projektu polegać będą na większym zaangażowaniu istniejących już portali internetowych o tematyce polsko-czeskiej      i facebookowych grup dyskusyjnych w promocję działań na rzecz zbliżenie Polaków i Czechów.
W ramach projektu na naszej stronie internetowej     i Facebooku oraz na stronach facebookowych naszych partnerów: „POLSKO krásné mista tipy na dovolenou zajímavosti”, „Kempování a cestování      v Polsku”, „Zprávy z Polska”, „Polskodnes.cz” oraz „Grupa Praga i Czechy dla każdego” zamieszczane będą artykuły polskich i czeskich autorów przybliżające historie obu krajów, w tym także genezę powstania Grupy Wyszehradzkiej. Moderowane będą dyskusje, na temat wzajemnych relacji, zwłaszcza miedzy młodymi użytkownikami Sieci. Przeprowadzone zostaną dwie ankiety pozwalające poznać wiedzę o sąsiadach                     i wzajemne postrzeganie odbiorców projektu. Wyniki ankiet zostaną udostępnione na stronach internetowych. Dla czeskich odbiorców przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze wspomnienia z Polski. Dla polskich i czeskich odbiorców przeprowadzony zostanie konkurs w na temat wiedzy o Grupie Wyszehradzkiej. Pomocne dla uczestników okażą się niektóre artykuły oraz debata nawiązująca tematyką do genezy powstania tej inicjatywy. Uczestnikami debaty (nagranej             i udostępnionej w sieci) będą historycy i działacze demokratycznej opozycji z obu krajów. Konkurs – na najlepszy esej o tematyce związanej z Grupą Wyszehradzką – ogłoszony zostanie pod koniec sierpnia na wspomnianych wyżej stronach,                a wyłonieni przez jury zwycięzcy będą mogli spędzić weekend w Polsce lub w Czechach, bo – mimo pandemii – spotkać się chcemy nie tylko w sieci.
Planujemy także przeprowadzenie konkursu na najlepsze zdjęcie dla czeskich internautów z Polski, dla polskich z Czech. Wybór najpiękniejszych fotografii należeć będzie nie do jury, a do wszystkich odwiedzających dane strony internautów.                 W przypadku tego konkursu przewidziane są analogiczne nagrody jak w przypadku konkursu       o Grupie Wyszehradzkiej.
O wszystkich wydarzeniach i terminach ich realizacji będziemy informować na bieżąco, wystarczy jedynie zaglądać na naszą stronę i naszych partnerów.

POLSKO krásné mista tipy na dovolenou zajímavosti
Założyciel i administrator -Vladimír Velikovský – Prywatny przedsiębiorca z Czeskiej Republiki. Żeglarz, wielki miłośnik polskich jezior. Propagator idei przyjaźni Czechów i Polaków.
Kempování a cestování v Polsku
Założycielka i administratorka strony – Klára Hájek Velinská – Blogerka, podróżniczka. Propaguje podróże z karawaningiem, jak sama o sobie pisze „zakochana w Polsce”. Od kilku lat propaguje spędzanie wolnego czasu przez Czechów w Polsce.
Polskodnes.cz
Założyciel i administrator Jaromír Piskoř – były dysydent, sygnatariusz Karty 77, członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W wolnej Czechosłowacji i w Czechach polityk, poseł do parlamentu. Aktualnie dziennikarz.
Zprávy z Polska
Założyciele i administratorzy –
Jan Škvrňák – histpryk i polonista, wykładowca polskiej historii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, propagator wiedzy o Polsce w Czeskiej Republice.
Filip Harzer, politolog, dziennikarz seznamzpravy, zajmuje się Europą Środkową, Wcześniej pracował dla iRozchlas.cz. Propagator wiedzy o Polsce.
Grupa Praga i Czechy dla każdego 
Założyciel i administrator – Tomasz Dygała – przewodnik z wieloletnim doświadczeniem po Warszawie, Wrocławiu i po Pradze. Miłośnik Pragi     i Czech, „skażony” jako dziecko czteroletnim pobytem w Pradze, także przewodnik górski sudecki i beskidzki. W latach 1988-90 działacz NZS w SGH (wówczas SGPiS).

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach konkursu „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko – Czeskie 2020.

Letos na jaře Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo dotační titul „Polsko-české fórum pro sbližování společností, prohloubení spolupráce a dobré sousedství 2020“. Hlavním cílem dotačního titulu bylo rozvoj široce chápané spolupráci v rámci polsko-českého sousedství – společné úspěchy, vzájemné inspirace, společně přijaté výzvy. Zvláštním kontextem letošního ročníku bylo 30. výročí založení Visegrádské skupiny, které bude příští rok. Bylo také navrženo, že v současné pandemické situaci by měla být k dosažení cílů soutěže použita moderní technologická řešení, přičemž byl očekáván kreativní přístup k způsobu realizace projektů prostřednictvím médií, internetu nebo publikací využívajících interaktivní a pasivní formy multimediální komunikace. Bylo vyhlášeno pět priorit, na které by se měly vztahovat projekty předložené do výběrového řízení.
Naše nadace – Polsko-československá solidarita – využila výběrového řízení a předložila projekt „Setkání nejenom na síti“ s odkazem na dvě priority:
– Dědictví buduje budoucnost – přínos obou národů k rozvoji evropské kultury a identity – zkušenosti Polska a České republiky v kontextu současných mezinárodních výzev a ve vztahu k 30. výročí založení Visegrádské skupiny (únor 2021).
– Polsko-česká spolupráce mládeže s ohledem na současné výzvy (např. související s globální pandemií COVID-19) – budování trvalých partnerství a modelových řešení se zvláštním důrazem na spolupráci a vzdělávání s využitím moderních technologií.
Při druhé účasti v Polsko-českém fóru jsme podruhé získali ministerský grant. Úkoly, které budeme v rámci projektu realizovat, budou spočívat ve větším zapojení stávajících polsko-českých internetových portálů a diskusních skupin na Facebooku do propagačních aktivit, které mají Poláky a Čechy sblížit.
V rámci projektu na našich webových stránkách a na Facebooku a na facebookových stránkách našich partnerů: „POLSKO krásné místa tipy na dovolenou zajímavosti“, „Kempování a cestování v Polsku“, „Zprávy z Polska“, „Polskodnes.cz“ a „Grupa Praga i Czechy dla każdego “, budou publikovány články polských a českých autorů, představující historii obou zemí, včetně geneze Visegrádské skupiny. Diskuse o vzájemných vztazích budou moderovány, zejména mezi mladými uživateli internetu. Uskuteční se dvě ankety k poznání sousedů a o vzájemném vnímání projektu. Výsledky průzkumů budou zveřejněny na webových stránkách. Pro Čechy se bude konat soutěž o nejlepší vzpomínky z Polska. Pro oba národy bude uspořádána soutěž ze znalostí visegrádské skupiny. Pro účastníky budou užitečné některé články a debata související s původem této iniciativy. Účastníky debaty (zaznamenané a sdílené na webu) budou historici a aktivisté demokratické opozice z obou zemí. Soutěž – o nejlepší esej na témata týkající se Visegrádské skupiny – bude vyhlášena na konci srpna na výše uvedených webových stránkách a vítězové vybraní porotou budou moci strávit víkend v Polsku nebo České republice, protože i přes pandemii se chceme setkat nejen na internetu.
Plánujeme také uspořádat soutěž o nejlepší fotografii Čechů z Polska a Poláků z České republiky. Výběr nejkrásnějších fotografií nebude záviset na porotě, ale na všech uživatelích internetu, kteří navštíví daný web. Pro tuto soutěž jsou ceny podobné cenám soutěže esejů o Visegrádské skupině.
O všech událostech a termínech realizace budeme informovat průběžně na našich stránkách a stránkách našich partnerů.

POLSKO krásné místa tipy na dovolenou zajímavosti

Zakladatel a správce – Vladimír Velikovský – soukromý podnikatel z České republiky. Námořník, velký milovník polských jezer. Propagátor myšlenky přátelství mezi Čechy a Poláky.

Kempování a cestování v Polsku

Zakladatelka a správce – Klára Hájek Velinská – Bloggerka, cestovatelka. Propaguje cestování s karavanem, píše o sobě, že je „zamilovaná do Polska“. Již několik let podporuje trávení volného času Čechy v Polsku.

Polskodnes.cz
Zakladatel a správce Jaromír Piskoř – bývalý disident, signatář Charty 77, člen Polsko-československé solidarity. Ve svobodném Československu a České republice politik, poslanec. Aktuálně novinář.

Zprávy z Polska
Zakladatelé a správci – Jan Škvrňák – historik a polonista, přednáší polské dějiny na Masarykově univerzitě v Brně, propagátor znalostí o Polsku v České republice.
Filip Harzer – politolog, novinář Seznamzprávy.cz, dříve iRozhlas, zabývá se střední Evropou. Propagátor znalostí o Polsku.

Grupa Praga i Czechy dla każdego
Zakladatel a správce – Tomasz Dygała – průvodce s mnohaletými zkušenostmi z Varšavy, Vratislavi a Prahy. Milovník Prahy a České republiky, „nakažený“ jako dítě čtyřletým pobytem v Praze, horský průvodce Sudetami a Beskydami. V letech 1988–1990 byl aktivistou Nezávislého sdružení studentů na SGH (tehdy SGPiS).

 

 

Veřejný projekt je realizován v rámci grantu „Polsko-české fórum pro sblížení společností, prohloubenou spolupráci a dobré sousedství 2020“.

Veřejný úkol je financován MInisterstvem zahraničních věcí PR v grantu Polsko-české fórum 2020